BIZ

Algemeen

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszone in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten op een bedrijventerrein of winkelgebied. De BIZ is een zeer effectief middel waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren in staat zijn te investeren in het publieke domein in hun eigen omgeving. De wet is een ‘bottom-up’ wet die ondernemers en vastgoedeigenaren zelf kunnen inzetten.

De thema’s "Schoon, heel, veilig en duurzaam" vormen vaak het startpunt om gezamenlijk na te denken over het meer collectief gaan organiseren van een gebied. Het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving staat daarbij centraal. Dit geldt niet alleen voor de ondernemers als gebruiker, maar ook voor de vastgoedeigenaren. Met een verschillend belang streven beide partijen naar een leefbaar, saamhorig en kwalitatief hoogwaardig gebied.

Een BIZ wordt altijd opgericht op initiatief van ondernemers, vastgoedeigenaren of een combinatie daarvan. Bij oprichting van een BIZ stellen de ondernemers een werkplan op met daaraan gekoppeld een begroting per jaar. Op basis van de ambities en de gekoppelde begroting stelt de BIZ zelf de jaarlijkse bijdrage vast voor een periode van maximaal 5 jaar.
 
Een gemeente treedt altijd op als ‘facilitator’. De lokale overheid int de contributie bij alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren via de WOZ-bijdrage. De betreffende inkomsten gaan naar de BIZ-vereniging. Deze zorgt op haar beurt voor de uitvoering van vooraf afgesproken plannen in de BIZ.

De BIZ gaat pas van kracht nadat voldoende ondernemers en/of eigenaren hiermee akkoord gaan. De gemeente organiseert daarvoor een draagvlakmeting.

BIZ De Hoek

Eind 2016 heeft op bedrijventerrein De Hoek de stemming plaatsgevonden. Van de 260 verstuurde stemformulieren zijn 230 stemmen uitgebracht. Van die stemmen heeft 74% voor de BIZ gestemd.

De hoogste score ooit in de gemeente Haarlemmermeer!

Hiermee is de BIZ De Hoek vanaf 2017 van kracht en geldt voor 5 jaar. Daarna moet een nieuw plan worden opgesteld en vindt weer een stemming plaats.

Voor het aanvragen van de BIZ is een vereniging opgericht: Vereniging Parkmanagement Airport Business Park De Hoek. Leden van de vereniging bepalen. Men is echter niet verplicht om lid te worden. Eigenaren of gebruikers op De Hoek kunnen lid worden door zich (via Interglobe Vastgoedmanagement) aan te melden bij het bestuur.

Doelstellingen De Hoek

Voornaamste doelstellingen voor de BIZ op De Hoek waren: Imagoverbetering en het optimaliseren en verbeteren van de veiligheid op De Hoek.

Met deze doelstellingen zijn we van start gegaan. Er is een website gerealiseerd, er zijn entreeborden en banieren geplaatst en er zijn plannen om de bewegwijzering te verbeteren. Daarnaast hebben we in 2018 het certificaat voor Keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst mogen nemen. 

Jaarlijks worden 2 algemene ledenvergaderingen gehouden om de plannen voor te leggen aan de leden.