Uitreiking van het keurmerk veilig ondernemen

Bedrijveninvesteringszone

Algemeen

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszone in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten op een bedrijventerrein of winkelgebied. De BIZ is een zeer effectief middel waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren in staat zijn te investeren in het publieke domein in hun eigen omgeving. De wet is een ‘bottom-up’ wet die ondernemers en vastgoedeigenaren zelf kunnen inzetten.

Een BIZ wordt altijd opgericht op initiatief van ondernemers, vastgoedeigenaren of een combinatie daarvan. Bij oprichting van een BIZ stellen de ondernemers een werkplan op met daaraan gekoppeld een begroting per jaar. Op basis van de ambities en de gekoppelde begroting stelt de BIZ zelf de jaarlijkse bijdrage vast voor een periode van maximaal 5 jaar. 
 
De BIZ gaat pas van kracht nadat voldoende ondernemers en/of eigenaren hiermee akkoord gaan. De gemeente organiseert daarvoor een draagvlakmeting. Indien de resultaten van de draagvlakmeting positief zijn, int de gemeente de contributie bij alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren via de WOZ-bijdrage en draagt de inkomsten over aan de BIZ.

BIZ De Hoek

Eind 2016 heeft op bedrijventerrein De Hoek de stemming plaatsgevonden. Van de 260 verstuurde stemformulieren zijn 230 stemmen uitgebracht. Van die stemmen heeft 74% voor de BIZ gestemd.

De hoogste score ooit in de gemeente Haarlemmermeer!

Hiermee is de BIZ De Hoek vanaf 2017 van kracht en geldt voor 5 jaar. Daarna moet een nieuw plan worden opgesteld en vindt weer een stemming plaats.

Doelstellingen De Hoek

Voornaamste doelstellingen voor de BIZ op De Hoek waren: Imagoverbetering en het optimaliseren en verbeteren van de veiligheid op De Hoek.

Met deze doelstellingen zijn we van start gegaan. Er is een website gerealiseerd, er zijn entreeborden en banieren geplaatst en er zijn plannen om de bewegwijzering te verbeteren. Ten behoeve van de upgrade van de openbare ruimte heeft de BIZ het onderhoud overgenomen van de gemeente en worden plannen uitgewerkt voor het verduurzamen en uitbreiden van de groenvoorziening.

In 2018 heeft de BIZ het certificaat voor Keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst mogen nemen. 

Jaarlijks worden 2 algemene ledenvergaderingen gehouden om de plannen voor te leggen aan de leden.