Bedrijveninvesteringszone

Algemeen

Sinds 1 januari 2015 is de Wet op de Bedrijveninvesteringszone in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten op een bedrijventerrein of winkelgebied. De BIZ is een zeer effectief middel waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren in staat zijn te investeren in het publieke domein in hun eigen omgeving. De wet is een ‘bottom-up’ wet die ondernemers en vastgoedeigenaren zelf kunnen inzetten.

Een BIZ wordt altijd opgericht op initiatief van ondernemers, vastgoedeigenaren of een combinatie daarvan. Bij oprichting van een BIZ stellen de ondernemers een werkplan op met daaraan gekoppeld een begroting per jaar. Op basis van de ambities en de gekoppelde begroting stelt de BIZ zelf de jaarlijkse bijdrage vast voor een periode van maximaal 5 jaar. 
 
De BIZ gaat pas van kracht nadat voldoende ondernemers en/of eigenaren hiermee akkoord gaan. De gemeente organiseert daarvoor een draagvlakmeting. Indien de resultaten van de draagvlakmeting positief zijn, int de gemeente de contributie bij alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren via de WOZ-bijdrage en draagt de inkomsten over aan de BIZ.

BIZ De Hoek

Eind 2016 heeft op bedrijventerrein De Hoek de stemming plaatsgevonden. Van de 260 verstuurde stemformulieren zijn 230 stemmen uitgebracht. Van die stemmen heeft 74% voor de BIZ gestemd.

De hoogste score ooit in de gemeente Haarlemmermeer!

Hiermee is de BIZ De Hoek vanaf 2017 van kracht en geldt voor 5 jaar. Daarna moet een nieuw plan worden opgesteld en vindt weer een stemming plaats.

Doelstellingen De Hoek

Voornaamste doelstellingen voor de BIZ op De Hoek waren: Imagoverbetering en het optimaliseren en verbeteren van de veiligheid op De Hoek.

Met deze doelstellingen zijn we van start gegaan. Er is een website gerealiseerd, er zijn entreeborden en banieren geplaatst en er zijn plannen om de bewegwijzering te verbeteren. Ten behoeve van de upgrade van de openbare ruimte heeft de BIZ het onderhoud overgenomen van de gemeente en worden plannen uitgewerkt voor het verduurzamen en uitbreiden van de groenvoorziening.

In 2018 heeft de BIZ het certificaat voor Keurmerk Veilig Ondernemen in ontvangst mogen nemen. 

Jaarlijks worden 2 algemene ledenvergaderingen gehouden om de plannen voor te leggen aan de leden. 

Draagvlakmeting voortzetting BIZ voor de periode 2022 – 2026

In verband met de verlenging van de BIZ voor de periode 2022 – 2026 hebben alle eigenaren en gebruikers op bedrijventerrein de Hoek inmiddels een schrijven ontvangen van de Gemeente Haarlemmermeer over de draagvlakmeting voor de voortzetting van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein De Hoek. Met deze draagvlakmeting mogen jullie stemmen of jullie de BIZ ook de komende vijf jaren willen voortzetten.

In het schrijven van de Gemeente staat informatie over de BIZ, de draagvlakmeting en is het stembiljet bijgevoegd.

In de 1e BIZ-periode (2017-2021) hebben wij een aantal mooie resultaten behaald. Wij hebben geïnvesteerd in de naamsbekendheid, signing, het upgraden van het groen en de infrastructuur (o.a. wandelpaden) en daarmee is de uitstraling, bereikbaarheid en verblijfskwaliteit van het park goed verbeterd. In de loop van dit jaar zal ook nog een netwerk van camerabeveiliging worden opgestart en bewegwijzeringsborden worden geplaatst. Alles bij elkaar is dit goed voor het ondernemersklimaat en waarde behoud van het vastgoed.

In de 2e BIZ-periode willen wij wat we bereikt hebben graag voortzetten en ons o.a. verder gaan richten op het vormen van een gemeenschappelijk belang waarin de duurzaamheid en de economische toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein wordt versterkt en verbeterd. Omdat we al veel successen hebben bereikt is de verwachting dat we voor de volgende periode minder investeringen hoeven te doen. Hierdoor zal de contributie voor de komende BIZ-periode substantieel afnemen. Alle reden om ja te stemmen en verder met elkaar te werken aan het continueren, aan duurzaamheden en de economische toekomstbestendigheid van dit park!

Het stembiljet moest uiterlijk maandag 6 december om 17.00 uur door de Gemeente Haarlemmermeer zijn ontvangen. Deze termijn is echter voor het inzenden van de stemformulieren voor de BIZ-draagvlakmeting is echter verlengd tot en met 24 januari 2022.

Mocht u geen stembiljet hebben ontvangen dan kunt u deze opvragen via info@abpdehoek.nl of via de Gemeente Haarlemmermeer. Mocht het stembiljet wel hebben ontvangen, maar nog niet hebben gestemd willen wij u vragen dit alsnog te doen.

BIZ 2022 – 2026

De BIZ-periode 2017-2021 is met succes afgerond. De belangrijkste pijlers hierbij waren de upgrade van het groen en het plaatsen van signing (entreeborden en vlaggenmasten) bij de entrees van het park. Aan het einde van deze BIZ-periode is gestart met de trajecten voor de bewegwijzering (straatnamen) en beveiligingscamera's bij de entrees. De bewegwijzering wordt in 2022 afgerond en de camera's in 2022/ 2023. 

De afgelopen periode is veel tijd besteed aan het betrekken van alle ondernemers en eigenaren in deze Vereniging. Met diverse grote eigenaren en gebruikers zijn evaluaties gehouden en zijn nieuwe plannen ontwikkelt voor de nieuwe BIZ-periode (2022-2026) waarin we nu terecht zijn gekomen. We hebben de contributie kunnen verlagen en de komende jaren willen we, naast het continueren van de bereikte doelen, vooral investeren in de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein, duurzaamheid en in een community. Dit is vastgelegd in het nieuwe BIZ-plan dat door de gemeente Haarlemmermeer is goedgekeurd.